Általános lekérdező

Általános lekérdező és riportkészítő

#

Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat - tetszőlegesen!


Általános lekérdező és riportkészítő

Az általános lekérdező modul az összes adatállományhoz egy időben fér hozzá. Ezen felül az összes fontosabb modul rendelkezik saját önálló lekérdező programmal, amelyben a feladattal kapcsolatos adatállományok érhetők el (Személy lekérdező, Humánpolitikai lekérdező, Bérlekérdező, Tb lekérdező, Adóelszámolási lekérdező, stb.). Az elvi működés minden egyes lekérdező modulban azonos.


Általános lekérdező és riportkészítő

Az ál­ta­lá­nos le­kér­de­ző és ös­­sze­sí­tő olyan, Ön vagy mun­ka­tár­sai ál­tal paraméterezhető prog­ram, mely a humánpolitikai- és bérfo­lya­ma­tok­kal kap­cso­la­tos kül­ső és bel­ső adat­szol­gál­ta­tást, dön­tés-elő­ké­szí­tést, ter­ve­zést, elem­zést ha­té­ko­nyan se­gí­ti. A fel­hasz­ná­ló igé­nyei sze­rin­ti té­te­les és ös­­sze­sí­tő lis­ták ké­szít­he­tők, me­lyek se­gít­sé­gé­vel a kiválthatóak a kézi kigyűjtések.


Általános lekérdező és riportkészítő

  • Az összes rendelkezésre álló bér, TB és humánpolitikai adat elérhető, szűrhető tetszőleges formában
  • Az elkészülő táblák, listák rendezettsége és összegfokozatai tetszőlegesen beállíthatók
  • Az elkészülő táblákon, listákon az összes fenti adat megjeleníthető, a felhasználó által meghatározott oszlop sorrendben és tartalomban
  • Az összeállított lekérdezések lementhetők és későbbi időpontban újra futtathatók. Alaphelyzetben a felhasználó a saját és lementett lekérdezéseit használhatja, de lehetőség van sablonok előállítására is
  • Listák mentése HTML formában
  • Listák eredményének E-Mail-ben HTML mellékletként elküldése tetszőleges címre
  • Közvetlen adatátadási lehetőség Excel, Word, Access programnak
  • Az adatátadó program automatikusan elindítja a Word vagy Excel alkalmazást, és azokban megjeleníti az adatokat
  • A Word programnak átadott adatok adatmezőkként jelennek meg és beilleszthetőek egy tetszőleges dokumentumba a körlevél funkció segítségével. Így pillanatok alatt elkészíthető és kinyomtatható egy tetszőleges, aktuális adatokat tartalmazó körlevél
  • Az Excel programnak, oszlop és érték (karakteres, numerikus, dátum) helyesen átadott adatok tovább feldolgozhatók

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.