Statisztikai és Jelentő

#

Az 1993. évi XLVI. Törvényben, valamint a 247/2005 Kormány Rendeletben szabályozott, Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján, az adatszolgáltatásra kötelezettek minden hónap 20. napjáig jelentést küldenek, a törvényben leírt adattartalommal és formában.

Ehhez a kötelező adatszolgáltatáshoz nyújt segítséget a JDolber Humánpolitikai, TB és Bérügyviteli Rendszer kiegészítő modulja.


A KSH adat­szol­gál­ta­tá­si elő­írá­sai kü­lön cél­prog­ram se­gít­sé­gé­vel au­to­ma­ti­ku­san tel­je­sít­he­tők. A cél­prog­ram a min­den­ko­ri köz­pon­ti elő­írá­sok sze­rint ak­tu­a­li­zált.

  • HAVI (létszám és béradatok) jelentése
  • Májusi statisztikák
  • Év végi statisztikák
  • Mun­ka­idő­mér­leg
  • Lét­szám és ke­re­set
  • Lét­szám­ada­tok december 31-én

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.